Įstatai

LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJA, sutrumpintas pavadinimas – MIGA, (toliau vadinama – „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau vadinama – „Įstatai“).

1.3. Asociacijos pavadinimas yra: LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJA.

1.4. Asociacijos teisinė forma – Asociacija.

1.5. Asociacijos veiklos trukmė neribota.

1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

1.1. Asociacijos veiklos tikslai:

1.1.1. gerinti ir/ar skatinti bendradarbiavimą su medicinos specialistais ir visomis medicinos įstaigomis;

1.1.2. prisidėti prie medicininės įrangos gamintojų verslo etikos gerinimo;

1.1.3. siekti, kad medicinos įrangos gamintojai sąžiningai ir teisėtais būdais konkuruotų tarpusavyje, nediskriminuojant kitų šio verslo dalyvių;

1.1.4. dalyvauti įvairiuose projektuose, leidžiančiuose pagerinti ar pakeisti medicininės įrangos gamintojų teisinę ir verslo aplinką Lietuvoje ir numatyti būsimus pokyčius šioje srityje;

1.1.5. stiprinti ryšius su visuomene: gerinti medicininės įrangos gamintojų pramonės įvaizdį tarp suinteresuotų šalių ir naujų vartotojų;

1.1.6. tapti Europos Sąjungos asociacijų susijusių su medicinos technologijomis nariu;

1.1.7. siekti gerinti Lietuvos Respublikos žmonių sveikatos apsaugos sistemos lygį;

1.1.8. užtikrinti, kad naudojama medicininė įranga nekeltų pavojaus vartotojų saugumui ir sveikatai;

1.1.9. siekti sumažinti technologiškai pasenusios ir/ar nusidėvėjusios medicininės įrangos naudojimą Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros institucijose;

1.1.10. teikti pasiūlymus ir/ar rekomendacijas Lietuvos Respublikos medicinos institucijoms ar suinteresuotiems asmenims dėl medicininės įrangos įsigijimo, naudojimo, pritaikymo ir tinkamos priežiūros;

1.1.11. užtikrinti medicininės įrangos prieinamumą kiekvienam Lietuvos Respublikos gyventojui;

1.1.12. remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus;

1.1.13. remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, fizinius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai;

1.1.14. organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų ginti Asociacijos narių Lietuvoje interesus ir teises;

1.1.15. kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tuo tikslu naudojant visus prieinamus metodus, tarp jų ir elektronines informacijos apdorojimo priemones;

1.1.16. organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera;

1.1.17. kiek leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus, dirbančius medicininės įrangos profesiniuose ir rinkodaros padaliniuose, bei tikrinti darbuotojų žinias;

1.1.18. prisidėti prie vykdomos kontrolės, didinant medicininės įrangos saugumą ir veiksmingumą;

1.1.19. užmegzti ir palaikyti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis bei suinteresuotais asmenimis;

1.1.20. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas;

1.1.21. kurti, stiprinti ir sudaryti palankias sąlygas Asociacijos narių komercinei veiklai Lietuvoje;

1.1.22. vykdyti medicininės įrangos techninės priežiūros kontrolę Lietuvoje;

1.1.23. siekti, kad medicininei įrangai būtų keliamos pažangioms technologijoms taikomos lengvatos;

1.1.24. skatinti ir remti aukštų medicininės įrangos kokybės standartų priėmimą bei jų atitikimą Europos Sąjungos reikalavimams.

1.2. Asociacijos veiklos sritys bei rūšys:

1.2.1. profesinių žinių apibendrinimas ir skleidimas;

1.2.2. terminologijos, standartizacijos dokumentų, teisinio reglamentavimo dokumentų, kurie yra susiję su medicininės įrangos gamybos pramone, kūrimas;

1.2.3. pasiūlymų, skirtų medicininės įrangos gamybos politikai Lietuvoje gerinti, rengimas;

1.2.4. įvairios medžiagos spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;

1.2.5. periodinių leidinių leidyba ir platinimas;

1.2.6. elektroninė leidyba;

1.2.7. interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;

1.2.8. filmų, vaizdajuosčių, kompaktinių diskų, DVD leidyba ir platinimas;

1.2.9. Asociacijos narių interesų gynimas ir atstovavimas;

1.2.10. seminarų, konferencijų ir kitokių mokymo priemonių organizavimas.

2. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Asociacija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose.

2.2. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:

2.2.1. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;

2.2.2. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;

2.2.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

2.2.4. vykdyti teikimus valstybės institucijoms;

2.2.5. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius apmokymus medicininės įrangos naudojimo tikslais;

2.2.6. skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, jos narius, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.2.7. leisti laikraščius, apžvalgas, kitus informacinius leidinius apie medicininę įrangą bei susijusia tematika ir bendradarbiauti su žiniasklaida;

2.2.8. atlikti tyrimus, analizuoti, kaupti, apdoroti ir teikti informaciją apie Lietuvoje naudojamą medicininę įrangą;

2.2.9. pirkti, nuomoti, gauti panaudai ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2.10. remti, plėsti ir organizuoti Asociacijos narių tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;

2.2.11. atstovauti Asociacijos narius Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;

2.2.12. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų, siekiant tinkamai įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus tikslus;

2.2.13. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;

2.2.14. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ar tapti jų dalyviu (išskyrus įstatymų numatytas išimtis), steigti filialus ir/ar atstovybes;

2.2.15. samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.16. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Europos Sąjungos ar kitomis institucijomis;

2.2.17. įstoti į tarptautines organizacijas, susijusias su Asociacijos veikla.

2.3. Įstatymų nustatyta tvarka Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius.

3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys Asociacijos valdybos nustatytus kriterijus ir Valdybos sprendimu priimti į Asociaciją.

3.2. Asmenims, kurie yra aktyviai dalyvavę medicininės įrangos gamybos ar pardavimo procesuose ir/ar šviečiant visuomenę bei teikiant informaciją apie Lietuvos ir užsienio medicininės įrangos gamintojus, įrenginių naudojimą ir ligų prevencijos ir diagnostikos programas, Asociacijos Valdybos sprendimu gali būti suteiktas garbės nario vardas. Pasiūlymą dėl garbės nario vardo suteikimo gali pateikti tik Asociacijos narys. Sprendimas dėl garbės nario vardo suteikimo turi būti priimtas 2/3 (dviejų trečiųjų) Valdybos susirinkime dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja.

3.3. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

3.4. Asociacijos narių teisės:

3.4.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

3.4.2. rinkti Asociacijos valdymo organus;

3.4.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.4.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.4.5. teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;

3.4.6. naudoti Asociacijos simbolius Asociacijos Valdybos nustatyta tvarka;

3.4.7. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems Įstatams ar Asociacijos tikslams;

3.4.8. kitas šiuose Įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

3.5. Asociacijos narių pareigos:

3.5.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

3.5.2. mokėti numatytą stojamąjį įnašą ir kasmetinius nario mokesčius;

3.5.3. saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

3.5.4. aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomojoje veikloje;

3.5.5. išlaikyti gerą Asociacijos įvaizdį ir rūpintis jos reputacija, laikytis profesinės ir verslo etikos;

3.5.6. sistemingai gerinti teorines ir praktines žinias Asociacijos vykdomos veiklos srityse;

3.5.7. palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

3.5.8. laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, tiek tuos, kurie Asociacijos Valdybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais, tiek Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą konfidencialią informaciją;

3.5.9. raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti Asociacijos nario įgalioto asmens įgalinimai.

3.6. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.7. Asociacijos narys privalo laikytis šių Asociacijos Įstatų, saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla.

3.8. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

3.8.1. pasibaigia be teisių perėmėjo;

3.8.2. pašalinamas iš Asociacijos motyvuotu Valdybos sprendimu už šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar su šiais Įstatais ar teisės aktais nesuderinamą veiklą;

3.8.3. išstoja iš Asociacijos savo noru.

4. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR ASOCIACIJOS NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Stojamųjų įnašų ir kasmetinių nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai tvirtinami Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos Valdybai pateikia raštišką prašymą. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti per 30 dienų. Valdyba pirmiausia turi įvertinti, ar toks asmuo atitinka Valdybos nustatytus kriterijus. Valdybos sprendimas priimti naują narį į Asociaciją laikomas priimtu jei už jį balsavo daugiau kaip 2/3 Valdybos narių. Prieš priimant į Asociaciją naują narį, jis supažindinamas pasirašytinai su šiais Įstatais, stojamojo ir nario mokesčio dydžiais bei jų mokėjimo tvarka, su šios Asociacijos tikslais. Asociacijos Valdyba įrašo asmenį į Asociacijos narių sąrašą tą pačią dieną, kai nusprendė priimti asmenį nariu ir šis asmuo sumokėjo stojamąjį mokestį.

5.2. Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, turi raštu apie tai pranešti Asociacijos vadovui.

5.3. Nariai iš Asociacijos gali būti pašalinti Valdybos sprendimu priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių balsų dauguma, jeigu jie:

5.3.1. per 3 mėnesius po nustatyto termino nesumoka Asociacijos nario mokesčio;

5.3.2. kenkia Asociacijai (nuolat pažeidžia šiuos Įstatus, nevykdo Įstatuose numatytų įsipareigojimų, nesilaiko vidaus veiklos dokumentų, vykdo veiklą nesuderinamą su šiais Įstatais);

5.3.3. pažeidžia profesinę ar verslo etiką;

5.3.4. kenkia Asociacijos ir/ar jos narių reputacijai;

5.3.5. švaisto jam patikėtą Asociacijos turtą ir/ar padaro žalos Asociacijai;

5.3.6. atskleidžia konfidencialią informaciją susijusią su Asociacijos veikla ir/ar jos nariais tretiesiems asmenims;

5.3.7. nedalyvauja Asociacijos veikloje.

5.4. Apie nario pašalinimą iš Asociacijos jam raštu praneša Asociacijos vadovas.

5.5. Nariui išstojus iš Asociacijos arba jį pašalinus, stojamieji nario įnašai ir kasmetiniai nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

6. ASOCIACIJOS ORGANAI

6.1. Asociacija įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

6.2. Asociacijoje yra šie organai:

6.2.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau vadinama – „Susirinkimas“);

6.2.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba;

6.2.3. kolegialus Asociacijos organas – Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas;

6.2.4. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos vadovas – Direktorius.

7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik Asociacijos nariai. Asociacijos Valdybos kvietimu Susirinkime svečio teisėmis turi teisę dalyvauti Garbės nariai ir kandidatų į narius atstovai. Susirinkime dalyvauja ir asocijuoti nariai be balsavimo teisės. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytas išimtis.

7.2. Asocijuoti nariai yra Asociacijos veikloje dalyvaujantys juridiniai ir fiziniai asmenys, neturintys balsavimo teisės Asociacijoje bei nesinaudojantys Asociacijų įstatyme Asociacijos nariui nustatytomis teisėmis ir pareigomis bei turintys tik tas teises ir pareigas, kurios nustatytos šiuose Įstatuose. Asocijuoti nariai priimami ir šalinami iš Asociacijos veiklos Valdybos sprendimu. Asocijuotų narių skaičius neribojamas.

7.3. Asocijuotų asmenų teisės ir pareigos:

7.3.1 Dalyvauti Asociacijos Susirinkimuose be balsavimo teisės;

7.3.2 Teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos, valdymo ir Susirinkimo darbotvarkės klausimais;

7.3.3 Mokėti asocijuoto nario mokesčius, kurių dydį nustato Valdyba;

7.3.4 Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, skirdami savo narius į Asociacijos darbo grupes, organus bei vykdant šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus (dalyvavimas ir pagalba renginiuose, konferencijose, medžiagos ar informacinių bukletų rengime ir pan.).

7.4. Susirinkimas:

7.4.1. keičia Asociacijos Įstatus;

7.4.2. renka ir atšaukia:

1) Asociacijos Valdybą ar atskirus jos narius;

2) audito įmonę (auditorių), nustato apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir sąlygas;

7.4.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir kasmetinių nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.4.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.4.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos bei reorganizavimo ar likvidavimo;

7.4.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.4.7. steigia ir likviduoja Asociacijos filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus.

7.5. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

7.6. Susirinkimui pirmininkauja Valdybos Pirmininkas, o jam nesant, Valdybos Pirmininko pavaduotojas arba Asociacijos vadovas. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais, išskyrus Asociacijos garbės narius. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą.

7.7. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti be balso teisės turi teisę Asociacijos garbės nariai, Valdybos nariai bei Direktorius ir asocijuotieji nariai, taip pat išvadą ir ataskaitą finansinėms ataskaitoms parengęs auditorius.

7.8. Narys gali balsuoti raštu, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

7.9. Asociacijos Susirinkimai yra šaukiami Asociacijos Valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

7.10. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba ar 1/3 (viena trečioji) Asociacijos narių. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

7.11. Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai (jų atstovai) prieš 10 kalendorinių dienų (jei visi Asociacijos nariai aiškiai išreiškia savo sutikimą raštu, nustatyto termino galima nesilaikyti) kiekvienam Asociacijos nariui turi pateikti pranešimus registruotu laišku apie šaukiamą Susirinkimą, kuriuose būtų nurodytos jo sušaukimo priežastys ir tikslai, Susirinkimo darbotvarkė, data ir vieta, siūlomų sprendimų projektai.

7.12. Kai Susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl Susirinkimo sušaukimo.

7.13. Asociacijos nariai ir Valdybos nariai gali papildyti Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

7.14. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą Susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Susirinkimo.

7.15. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) visų Asociacijos narių. Susirinkime sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus klausimus dėl Įstatų pakeitimo, Valdybos narių rinkimo bei Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ir reorganizavimo ar likvidavimo, kuriems reikalinga Susirinkime 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

7.16. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių. Apie pakartotinį Susirinkimą Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie neįvykusio Susirinkimo sušaukimą.

8. VALDYBA

8.1 Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas susidedantis iš 3 (trijų) narių. Valdybą renka Susirinkimas 2 (dvejiems) metams iš Asociacijos narių (jų atstovų). Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kiek Valdybos narių yra renkama. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną kandidatą, iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

8.2 Valdybos nariui atsistatydinus iš savo pareigų nesibaigus Valdybos kadencijai, vietoje atsistatydinusio Valdybos nario Susirinkimas renka kitą narį, tačiau iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

8.3 Valdyba ar atskiri jos nariai gali būti atšaukti nesibaigus jų kadencijai Susirinkimo sprendimu. Į atšauktojo Valdybos nario vietą Susirinkimas renka naują narį.

8.4 Valdyba iš savo narių 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka Valdybos Pirmininką (toliau vadinama – „Pirmininkas“) ir Valdybos Pirmininko pavaduotoją (toliau vadinama – „Pavaduotojas“).

8.5 Pirmininkas, o jam nesant – jo Pavaduotojas, organizuoja Valdybos darbą, pirmininkauja Asociacijos Susirinkimams, Valdybos posėdžiams.

8.6 Valdybos posėdžius šaukia Pirmininkas ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per metus. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) visų Valdybos narių. Visi Valdybos nutarimai priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai – lemia Pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai privalo būti protokoluojami.

8.7 Valdybos kompetencijai priklauso:

8.7.1 Asociacijos metinio biudžeto parengimas ir jo vykdymo kontrolė, metinės veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas Susirinkimui;

8.7.2 Susirinkimų šaukimas, jų darbotvarkės sudarymas;

8.7.3 Susirinkimų ir Valdybos posėdžių protokolų bei nutarimų rengimas ir tvarkymas;

8.7.4 Susirinkimo sprendimų ir Valdybos nutarimų įgyvendinimo organizavimas;

8.7.5 darbo grupių kūrimas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

8.7.6 Direktoriaus priėmimas ir atleidimas iš darbo, darbo sutarties su juo rengimas, pareiginio atlyginimo nustatymas bei pareiginių nuostatų tvirtinimas;

8.7.7 reikalingų darbuotojų etatų tvirtinimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimas;

8.7.8 kriterijų narystei Asociacijoje nustatymas, naujų Asociacijos narių priėmimas, asocijuotų narių priėmimas ir šalinimas bei mokesčio dydžio jiems nustatymas, sprendimų dėl narių pašalinimo iš Asociacijos priėmimas;

8.7.9 Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;

8.7.10 praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas Susirinkimui;

8.7.11 sprendimų, susijusių su Asociacijos veiklos finansiniais klausimais, priėmimas, Susirinkimo numatytais atvejais;

8.7.12 Asociacijos turto ir lėšų panaudojimas bei tvarkymas, remiantis Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Susirinkimo sprendimais;

8.7.13 Asociacijos simbolių, prekės ženklų kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;

8.7.14 Direktoriaus sudaromų sandorių, kurie viršija 5 000 (penkis tūkstančius) litų, išankstinis tvirtinimas;

8.7.15 Darbuotojų pareiginių atlyginimų tvirtinimas;

8.7.16 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto narių skyrimas (rinkimas) ir atšaukimas;

8.7.17 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimas;

8.7.18 kitų klausimų bei uždavinių, nepriskirtų Susirinkimo ar Direktoriaus kompetencijai, sprendimas ir įgyvendinimas.

8.8 Valdybos rengiama praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša, todėl kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.

9. ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMITETAS

9.1 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas nagrinėja Asociacijos Etikos kodekso pažeidimus. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas sudaromas iš 3 Asociacijos narių, kuriuos renka Asociacijos Valdyba, skiriamų trejų metų kadencijai. Etikos kodekso pažeidimų komiteto nario kadencijų skaičius neribojamas. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 20 dienų raštu įspėjęs Asociaciją. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas iš savo narių renka komiteto pirmininką. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto nariams už veiklą komitete neatlyginama.

9.2 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto kompetencijai priklauso:

9.2.1 Viešai pateikti informaciją MIGA nariams apie numatomus nagrinėti pažeidimus;

9.2.2 Nagrinėti Etikos kodekso pažeidimus;

9.2.3 Skelbti komiteto sprendimus ir priimtas sankcijas bei kontroliuoti jų vykdymą.

9.3 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas Etikos kodekso pažeidimus nagrinėja pagal Valdybos patvirtintą Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarką.

9.4 Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas komiteto narys. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja visi komiteto nariai. Komiteto narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto pirmininko balsas. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto narys neturi teisės balsuoti, kai komiteto posėdyje sprendžiamas su jo ar su juo susijusio juridinio asmens padaryto pažeidimo klausimas. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komiteto posėdžiai turi būti protokoluojami ir pasirašomi jame dalyvavusių komiteto narių.

10. DIREKTORIUS

10.1. Direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, organizuojantis ir vykdantis Asociacijos kasdieninę veiklą. Direktorių savo kadencijos laikotarpiui renka ir jo pareiginį atlyginimą nustato Valdyba, Asociacijos vardu sudarydama terminuotą darbo sutartį, kurią pasirašo Pirmininkas.

10.2. Direktorius vykdo šias funkcijas:

10.2.1. organizuoja Asociacijos veiklą;

10.2.2. sprendžia Asociacijos organizacinius, ūkinius bei finansinius klausimus;

10.2.3. pateikia Valdybai svarstyti savo veiklos ataskaitas, darbo planus, teikia informaciją Asociacijos nariams apie Asociacijos valdymo organų priimtų nutarimų vykdymą;

10.2.4. leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

10.2.5. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;

10.2.6. savo kompetencijos ribose atsako už Asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų įgyvendinimą;

10.2.7. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kurių suma neviršija 5 000.00 (penkių tūkstančius) litų. Direktoriaus sudaromiems sandoriams, kurie viršija 5 000 (penkių tūkstančių) litų, reikalingas Valdybos pritarimas;

10.2.8. atstovauja Asociacijai teismuose, arbitraže, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

10.2.9. priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos darbuotojus, suderinęs su Valdyba nustato jų pareiginius atlyginimus, neviršydamas savo kompetencijos nustato Asociacijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina ir skiria drausmines nuobaudas;

10.2.10. suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;

10.2.11. organizuoja viešos informacijos paskelbimą.

11. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

11.1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais. Už dokumentų pateikimą atsako Direktorius.

11.2. Gavus raštišką prašymą, informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama nariui asmeniškai atvykus į Asociaciją, su Direktoriumi iš anksto sutartu laiku, laikantis šiuose Įstatuose nustatytų terminų.

11.3. Konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Valdyba. Su konfidencialia informacija narys gali susipažinti tik pasirašęs pasižadėjimą tokios informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims. Už konfidencialios informacijos atskleidimą narys atsako įstatymų nustatyta tvarka ir pagal šiuos Įstatus.

12. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

12.1. Visi pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

12.2. Už tinkamą informacijos paskelbimą yra atsakingas Direktorius.

13. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS

13.1. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Susirinkimas, vadovaudamasi šiais Įstatais ir galiojančiais įstatymais.

14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 (dviejų trečiųjų) Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

14.2. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

14.3. Asociacijos pakeisti Įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

15. LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

15.1. Asociacijos lėšų šaltiniai:

15.1.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai mokesčiai ir tiksliniai bei savanoriški įnašai;

15.1.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

15.1.3. lėšos ir turtas, gauti kaip parama;

15.1.4. kredito įstaigų mokamos palūkanos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

15.1.5. kaip palikimas gautos lėšos ir turtas;

15.1.6. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

15.1.7. rėmėjų įnašai;

15.1.8. pajamos už parduotą ar išnuomotą Asociacijos turtą;

15.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos.

15.2. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

15.3. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir Susirinkimo sprendimu Asociacijoje atliekamas auditas.

15.4. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Asociacijos audito įmonė (auditorius), jeigu ji yra išrinkta ir taip nusprendė Susirinkimas, turi patikrinti Asociacijos finansines ataskaitas.

15.5. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

15.6. Asociacijai draudžiama:

15.6.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

15.6.2. mokėti Asociacijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar kasmetinį mokestį;

15.6.3. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

15.6.4. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

15.6.5. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę ar parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose numatytas išimtis;

15.6.6. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;

15.6.7. vykdyti kitus sandorius ar atlikti veiksmus, kuriuos draudžia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai;

15.6.8. imtis bet kokių veiksmų, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, kaip tai apibrėžia LR Konkurencijos įstatymas ar Europos Sąjungos konkurenciją Europos Bendrijoje reglamentuojantys teisės aktai.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS.

1.1. LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJA, sutrumpintas pavadinimas – MIGA, (toliau vadinama – „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau vadinama – „Įstatai“).

1.3. Asociacijos pavadinimas yra: LIETUVOS MEDICININĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJA.

1.4. Asociacijos teisinė forma – Asociacija.

1.5. Asociacijos veiklos trukmė neribota.

1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS.

1.1. Asociacijos veiklos tikslai:

1.1.1. gerinti ir/ar skatinti bendradarbiavimą su medicinos specialistais ir visomis medicinos įstaigomis;

1.1.2. prisidėti prie medicininės įrangos gamintojų verslo etikos gerinimo;

1.1.3. siekti, kad medicinos įrangos gamintojai sąžiningai ir teisėtais būdais konkuruotų tarpusavyje, nediskriminuojant kitų šio verslo dalyvių;

1.1.4. dalyvauti įvairiuose projektuose, leidžiančiuose pagerinti ar pakeisti medicininės įrangos gamintojų teisinę ir verslo aplinką Lietuvoje ir numatyti būsimus pokyčius šioje srityje;

1.1.5. stiprinti ryšius su visuomene: gerinti medicininės įrangos gamintojų pramonės įvaizdį tarp suinteresuotų šalių ir naujų vartotojų;

1.1.6. tapti Europos Sąjungos asociacijų susijusių su medicinos technologijomis nariu;

1.1.7. siekti gerinti Lietuvos Respublikos žmonių sveikatos apsaugos sistemos lygį;

1.1.8. užtikrinti, kad naudojama medicininė įranga nekeltų pavojaus vartotojų saugumui ir sveikatai;

1.1.9. siekti sumažinti technologiškai pasenusios ir/ar nusidėvėjusios medicininės įrangos naudojimą Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros institucijose;

1.1.10. teikti pasiūlymus ir/ar rekomendacijas Lietuvos Respublikos medicinos institucijoms ar suinteresuotiems asmenims dėl medicininės įrangos įsigijimo, naudojimo, pritaikymo ir tinkamos priežiūros;

1.1.11. užtikrinti medicininės įrangos prieinamumą kiekvienam Lietuvos Respublikos gyventojui;

1.1.12. remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus;

1.1.13. remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, fizinius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai;

1.1.14. organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų ginti Asociacijos narių Lietuvoje interesus ir teises;

1.1.15. kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tuo tikslu naudojant visus prieinamus metodus, tarp jų ir elektronines informacijos apdorojimo priemones;

1.1.16. organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera;

1.1.17. kiek leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus, dirbančius medicininės įrangos profesiniuose ir rinkodaros padaliniuose, bei tikrinti darbuotojų žinias;

1.1.18. prisidėti prie vykdomos kontrolės, didinant medicininės įrangos saugumą ir veiksmingumą;

1.1.19. užmegzti ir palaikyti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis bei suinteresuotais asmenimis;

1.1.20. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas;

1.1.21. kurti, stiprinti ir sudaryti palankias sąlygas Asociacijos narių komercinei veiklai Lietuvoje;

1.1.22. vykdyti medicininės įrangos techninės priežiūros kontrolę Lietuvoje;

1.1.23. siekti, kad medicininei įrangai būtų keliamos pažangioms technologijoms taikomos lengvatos;

1.1.24. skatinti ir remti aukštų medicininės įrangos kokybės standartų priėmimą bei jų atitikimą Europos Sąjungos reikalavimams.

1.2. Asociacijos veiklos sritys bei rūšys:

1.2.1. profesinių žinių apibendrinimas ir skleidimas;

1.2.2. terminologijos, standartizacijos dokumentų, teisinio reglamentavimo dokumentų, kurie yra susiję su medicininės įrangos gamybos pramone, kūrimas;

1.2.3. pasiūlymų, skirtų medicininės įrangos gamybos politikai Lietuvoje gerinti, rengimas;

1.2.4. įvairios medžiagos spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;

1.2.5. periodinių leidinių leidyba ir platinimas;

1.2.6. elektroninė leidyba;

1.2.7. interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;

1.2.8. filmų, vaizdajuosčių, kompaktinių diskų, DVD leidyba ir platinimas;

1.2.9. Asociacijos narių interesų gynimas ir atstovavimas;

1.2.10. seminarų, konferencijų ir kitokių mokymo priemonių organizavimas.

2. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS.

2.1. Asociacija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose.

2.2. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:

2.2.1. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;

2.2.2. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;

2.2.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

2.2.4. vykdyti teikimus valstybės institucijoms;

2.2.5. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius apmokymus medicininės įrangos naudojimo tikslais;

2.2.6. skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, jos narius, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.2.7. leisti laikraščius, apžvalgas, kitus informacinius leidinius apie medicininę įrangą bei susijusia tematika ir bendradarbiauti su žiniasklaida;

2.2.8. atlikti tyrimus, analizuoti, kaupti, apdoroti ir teikti informaciją apie Lietuvoje naudojamą medicininę įrangą;

2.2.9. pirkti, nuomoti, gauti panaudai ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2.10. remti, plėsti ir organizuoti Asociacijos narių tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;

2.2.11. atstovauti Asociacijos narius Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;

2.2.12. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų, siekiant tinkamai įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus tikslus;

2.2.13. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;

2.2.14. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ar tapti jų dalyviu (išskyrus įstatymų numatytas išimtis), steigti filialus ir/ar atstovybes;

2.2.15. samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.16. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Europos Sąjungos ar kitomis institucijomis;

2.2.17. įstoti į tarptautines organizacijas, susijusias su Asociacijos veikla.

2.3. Įstatymų nustatyta tvarka Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius.

3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys Asociacijos valdybos nustatytus kriterijus ir Valdybos sprendimu priimti į Asociaciją.

3.2. Asmenims, kurie yra aktyviai dalyvavę medicininės įrangos gamybos ar pardavimo procesuose ir/ar šviečiant visuomenę bei teikiant informaciją apie Lietuvos ir užsienio medicininės įrangos gamintojus, įrenginių naudojimą ir ligų prevencijos ir diagnostikos programas, Asociacijos Valdybos sprendimu gali būti suteiktas garbės nario vardas. Pasiūlymą dėl garbės nario vardo suteikimo gali pateikti tik Asociacijos narys. Sprendimas dėl garbės nario vardo suteikimo turi būti priimtas 2/3 (dviejų trečiųjų) Valdybos susirinkime dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja.

3.3. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

3.4. Asociacijos narių teisės:

3.4.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

3.4.2. rinkti Asociacijos valdymo organus;

3.4.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.4.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.4.5. teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;

3.4.6. naudoti Asociacijos simbolius Asociacijos Valdybos nustatyta tvarka;

3.4.7. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems Įstatams ar Asociacijos tikslams;

3.4.8. kitas šiuose Įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

3.5. Asociacijos narių pareigos:

3.5.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

3.5.2. mokėti numatytą stojamąjį įnašą ir kasmetinius nario mokesčius;

3.5.3. saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

3.5.4. aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomojoje veikloje;

3.5.5. išlaikyti gerą Asociacijos įvaizdį ir rūpintis jos reputacija, laikytis profesinės ir verslo etikos;

3.5.6. sistemingai gerinti teorines ir praktines žinias Asociacijos vykdomos veiklos srityse;

3.5.7. palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

3.5.8. laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, tiek tuos, kurie Asociacijos Valdybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais, tiek Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą konfidencialią informaciją;

3.5.9. raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti Asociacijos nario įgalioto asmens įgalinimai.

3.6. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.7. Asociacijos narys privalo laikytis šių Asociacijos Įstatų, saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla.

3.8. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

3.8.1. pasibaigia be teisių perėmėjo;

3.8.2. pašalinamas iš Asociacijos motyvuotu Valdybos sprendimu už šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar su šiais Įstatais ar teisės aktais nesuderinamą veiklą;

3.8.3. išstoja iš Asociacijos savo noru.

4. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR ASOCIACIJOS NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA.

4.1. Stojamųjų įnašų ir kasmetinių nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai tvirtinami Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS.

5.1. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos Valdybai pateikia raštišką prašymą. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti per 30 dienų. Valdyba pirmiausia turi įvertinti, ar toks asmuo atitinka Valdybos nustatytus kriterijus. Valdybos sprendimas priimti naują narį į Asociaciją laikomas priimtu jei už jį balsavo daugiau kaip 2/3 Valdybos narių. Prieš priimant į Asociaciją naują narį, jis supažindinamas pasirašytinai su šiais Įstatais, stojamojo ir nario mokesčio dydžiais bei jų mokėjimo tvarka, su šios Asociacijos tikslais. Asociacijos Valdyba įrašo asmenį į Asociacijos narių sąrašą tą pačią dieną, kai nusprendė priimti asmenį nariu ir šis asmuo sumokėjo stojamąjį mokestį.

5.2. Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, turi raštu apie tai pranešti Asociacijos vadovui.

5.3. Nariai iš Asociacijos gali būti pašalinti Valdybos sprendimu priimtu 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių balsų dauguma, jeigu jie:

5.3.1. per 3 mėnesius po nustatyto termino nesumoka Asociacijos nario mokesčio;

5.3.2. kenkia Asociacijai (nuolat pažeidžia šiuos Įstatus, nevykdo Įstatuose numatytų įsipareigojimų, nesilaiko vidaus veiklos dokumentų, vykdo veiklą nesuderinamą su šiais Įstatais);

5.3.3. pažeidžia profesinę ar verslo etiką;

5.3.4. kenkia Asociacijos ir/ar jos narių reputacijai;

5.3.5. švaisto jam patikėtą Asociacijos turtą ir/ar padaro žalos Asociacijai;

5.3.6. atskleidžia konfidencialią informaciją susijusią su Asociacijos veikla ir/ar jos nariais tretiesiems asmenims;

5.3.7. nedalyvauja Asociacijos veikloje.

5.4. Apie nario pašalinimą iš Asociacijos jam raštu praneša Asociacijos vadovas.

5.5. Nariui išstojus iš Asociacijos arba jį pašalinus, stojamieji nario įnašai ir kasmetiniai nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

6. ASOCIACIJOS ORGANAI.

6.1. Asociacija įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

6.2. Asociacijoje yra šie organai:

6.2.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau vadinama – „Susirinkimas“);

6.2.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba;

6.2.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos vadovas – Direktorius.

7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

7.1. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik Asociacijos nariai. Asociacijos Valdybos kvietimu Susirinkime svečio teisėmis turi teisę dalyvauti Garbės nariai ir kandidatų į narius atstovai. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytas išimtis.

7.2. Susirinkimas:

7.2.1. keičia Asociacijos Įstatus;

7.2.2. renka ir atšaukia:

1) Asociacijos Valdybą ar atskirus jos narius;

2) audito įmonę (auditorių), nustato apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir sąlygas;

7.2.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir kasmetinių nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.2.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.2.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos bei reorganizavimo ar likvidavimo;

7.2.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.7. steigia ir likviduoja Asociacijos filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus.

7.3. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

7.4. Susirinkimui pirmininkauja Valdybos Pirmininkas, o jam nesant, Valdybos Pirmininko pavaduotojas arba Asociacijos vadovas. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais, išskyrus Asociacijos garbės narius. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą.

7.5. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti be balso teisės turi teisę Asociacijos garbės nariai, Valdybos nariai bei Direktorius, taip pat išvadą ir ataskaitą finansinėms ataskaitoms parengęs auditorius.

7.6. Narys gali balsuoti raštu, užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

7.7. Asociacijos Susirinkimai yra šaukiami Asociacijos Valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

7.8. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdyba ar 1/3 (viena trečioji) Asociacijos narių. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

7.9. Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai (jų atstovai) prieš 10 kalendorinių dienų (jei visi Asociacijos nariai aiškiai išreiškia savo sutikimą raštu, nustatyto termino galima nesilaikyti) kiekvienam Asociacijos nariui turi pateikti pranešimus registruotu laišku apie šaukiamą Susirinkimą, kuriuose būtų nurodytos jo sušaukimo priežastys ir tikslai, Susirinkimo darbotvarkė, data ir vieta, siūlomų sprendimų projektai.

7.10. Kai Susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl Susirinkimo sušaukimo.

7.11. Asociacijos nariai ir Valdybos nariai gali papildyti Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

7.12. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą Susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Susirinkimo.

7.13. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) visų Asociacijos narių. Susirinkime sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus klausimus dėl Įstatų pakeitimo, Valdybos narių rinkimo bei Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ir reorganizavimo ar likvidavimo, kuriems reikalinga Susirinkime 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

7.14. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių. Apie pakartotinį Susirinkimą Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie neįvykusio Susirinkimo sušaukimą.

8. VALDYBA.

8.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas susidedantis iš 3 (trijų) narių. Valdybą renka Susirinkimas 2 (dvejiems) metams iš Asociacijos narių (jų atstovų). Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kiek Valdybos narių yra renkama. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną kandidatą, iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

8.2. Valdybos nariui atsistatydinus iš savo pareigų nesibaigus Valdybos kadencijai, vietoje atsistatydinusio Valdybos nario Susirinkimas renka kitą narį, tačiau iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

8.3. Valdyba ar atskiri jos nariai gali būti atšaukti nesibaigus jų kadencijai Susirinkimo sprendimu. Į atšauktojo Valdybos nario vietą Susirinkimas renka naują narį.

8.4. Valdyba iš savo narių 1 (vienerių) metų laikotarpiui renka Valdybos Pirmininką (toliau vadinama – „Pirmininkas“) ir Valdybos Pirmininko pavaduotoją (toliau vadinama – „Pavaduotojas“).

8.5. Pirmininkas, o jam nesant – jo Pavaduotojas, organizuoja Valdybos darbą, pirmininkauja Asociacijos Susirinkimams, Valdybos posėdžiams.

8.6. Valdybos posėdžius šaukia Pirmininkas ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per metus. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) visų Valdybos narių. Visi Valdybos nutarimai priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai – lemia Pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai privalo būti protokoluojami.

8.7. Valdybos kompetencijai priklauso:

8.7.1. Asociacijos metinio biudžeto parengimas ir jo vykdymo kontrolė, metinės veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas Susirinkimui;

8.7.2. Susirinkimų šaukimas, jų darbotvarkės sudarymas;

8.7.3. Susirinkimų ir Valdybos posėdžių protokolų bei nutarimų rengimas ir tvarkymas;

8.7.4. Susirinkimo sprendimų ir Valdybos nutarimų įgyvendinimo organizavimas;

8.7.5. darbo grupių kūrimas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

8.7.6. Direktoriaus priėmimas ir atleidimas iš darbo, darbo sutarties su juo rengimas, pareiginio atlyginimo nustatymas bei pareiginių nuostatų tvirtinimas;

8.7.7. reikalingų darbuotojų etatų tvirtinimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimas;

8.7.8. kriterijų narystei Asociacijoje nustatymas, naujų Asociacijos narių priėmimas, sprendimų dėl narių pašalinimo iš Asociacijos priėmimas;

8.7.9. Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;

8.7.10. praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas Susirinkimui;

8.7.11. sprendimų, susijusių su Asociacijos veiklos finansiniais klausimais, priėmimas, Susirinkimo numatytais atvejais;

8.7.12. Asociacijos turto ir lėšų panaudojimas bei tvarkymas, remiantis Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Susirinkimo sprendimais;

8.7.13. Asociacijos simbolių, prekės ženklų kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;

8.7.14. Direktoriaus sudaromų sandorių, kurie viršija 10 000 (dešimt tūkstančių) litų, išankstinis tvirtinimas;

8.7.15. Darbuotojų pareiginių atlyginimų tvirtinimas;

8.7.16. kitų klausimų bei uždavinių, nepriskirtų Susirinkimo ar Direktoriaus kompetencijai, sprendimas ir įgyvendinimas.

8.8. Valdybos rengiama praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša, todėl kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.

9. DIREKTORIUS.

9.1. Direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, organizuojantis ir vykdantis Asociacijos kasdieninę veiklą. Direktorių savo kadencijos laikotarpiui renka ir jo pareiginį atlyginimą nustato Valdyba, Asociacijos vardu sudarydama terminuotą darbo sutartį, kurią pasirašo Pirmininkas.

9.2. Direktorius vykdo šias funkcijas:

9.2.1. organizuoja Asociacijos veiklą;

9.2.2. sprendžia Asociacijos organizacinius, ūkinius bei finansinius klausimus;

9.2.3. pateikia Valdybai svarstyti savo veiklos ataskaitas, darbo planus, teikia informaciją Asociacijos nariams apie Asociacijos valdymo organų priimtų nutarimų vykdymą;

9.2.4. leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

9.2.5. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;

9.2.6. savo kompetencijos ribose atsako už Asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų įgyvendinimą;

9.2.7. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kurių suma neviršija 5 000.00 (penkių tūkstančius) litų. Direktoriaus sudaromiems sandoriams, kurie viršija 5 000 (penkių tūkstančių) litų, reikalingas Valdybos pritarimas;

9.2.8. atstovauja Asociacijai teismuose, arbitraže, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.2.9. priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos darbuotojus, suderinęs su Valdyba nustato jų pareiginius atlyginimus, neviršydamas savo kompetencijos nustato Asociacijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina ir skiria drausmines nuobaudas;

9.2.10. suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;

9.2.11. organizuoja viešos informacijos paskelbimą.

10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA.

10.1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais. Už dokumentų pateikimą atsako Direktorius.

10.2. Gavus raštišką prašymą, informacija (dokumentai susipažinimui) teikiama nariui asmeniškai atvykus į Asociaciją, su Direktoriumi iš anksto sutartu laiku, laikantis šiuose Įstatuose nustatytų terminų.

10.3. Konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Valdyba. Su konfidencialia informacija narys gali susipažinti tik pasirašęs pasižadėjimą tokios informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims. Už konfidencialios informacijos atskleidimą narys atsako įstatymų nustatyta tvarka ir pagal šiuos Įstatus.

11. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA.

11.1. Visi pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

11.2. Už tinkamą informacijos paskelbimą yra atsakingas Direktorius.

12. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS.

12.1. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Susirinkimas, vadovaudamasi šiais Įstatais ir galiojančiais įstatymais.

13. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.

13.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 (dviejų trečiųjų) Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

13.2. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.3. Asociacijos pakeisti Įstatai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

14. LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA.

14.1. Asociacijos lėšų šaltiniai:

14.1.1. narių stojamieji įnašai, kasmetiniai mokesčiai ir tiksliniai bei savanoriški įnašai;

14.1.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

14.1.3. lėšos ir turtas, gauti kaip parama;

14.1.4. kredito įstaigų mokamos palūkanos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

14.1.5. kaip palikimas gautos lėšos ir turtas;

14.1.6. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

14.1.7. rėmėjų įnašai;

14.1.8. pajamos už parduotą ar išnuomotą Asociacijos turtą;

14.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos.

14.2. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

14.3. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir Susirinkimo sprendimu Asociacijoje atliekamas auditas.

14.4. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Asociacijos audito įmonė (auditorius), jeigu ji yra išrinkta ir taip nusprendė Susirinkimas, turi patikrinti Asociacijos finansines ataskaitas.

14.5. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

14.6. Asociacijai draudžiama:

14.6.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

14.6.2. mokėti Asociacijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar kasmetinį mokestį;

14.6.3. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

14.6.4. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

14.6.5. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę ar parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose numatytas išimtis;

14.6.6. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;

14.6.7. vykdyti kitus sandorius ar atlikti veiksmus, kuriuos draudžia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai;

14.6.8. imtis bet kokių veiksmų, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, kaip tai apibrėžia LR Konkurencijos įstatymas ar Europos Sąjungos konkurenciją Europos Bendrijoje reglamentuojantys teisės aktai.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Įstatų pasirašymo data: du tūkstančiai dešimtųjų metų balandžio mėnesio 29 diena.

Šie Įstatai sudaryti lietuvių ir anglų kalbomis 3 (trim) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Esant neatitikimų tarp skirtingomis kalbomis surašytų Įstatų tekstų, pirmenybė suteikiama lietuvių kalba surašytam Įstatų tekstui.

Į viršų