D.U.K

“Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos“(MIGA) narių bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais taisyklės

Klausimai ir atsakymai

Kokie konkretūs reikalavimai keliami susitikimų ir renginių vietoms, kad jos atitiktų terminą „tinkama vieta“?

„Tinkama vieta” – tai įstaiga, konferencijų ar verslo patalpos, kurios tiktų tokiam renginiui ir kurias būtų nesunku pasiekti. Pirmenybę reiktų teikti renginio dalyvių gyvenamajai valstybei ar miestui. Pasirinkta vieta neturėtų tapti pagrindine renginio patrauklumo priežastimi, o renginio organizatoriai turi apsvarstyti, kokį dėl pasirinktos renginio vietos įvaizdį gali susidaryti visuomenė.

Kokie kriterijai turėtų būti pagrindiniai MIGA nariams renkantis mokymų arba gaminio pristatymo šalį?

Jei dauguma dalyvių iš vienos šalies, joje ir turėtų būti rengiami mokymai. Jei dalyviai yra iš daugelio Europos šalių, turėtų būti pasirenkama dalyviams lengvai pasiekiama Europos šalis. Privalumas, jei pasirinkta šalis yra bent kelių susitikimo dalyvių gyvenamoji vieta.

Ar viešbučiai – tinkama susitikimų vieta MIGA narių finansuojamiems susitikimams su sveikatos priežiūros specialistais?

Taip, tačiau pasirinktas viešbutis neturėtų tapti pagrindine renginio patrauklumo priežastimi, o renginio organizatoriai turi apsvarstyti, kokį dėl pasirinktos renginio vietos įvaizdį gali susidaryti visuomenė. Viešbutis neturėtų būti aukščiausios kategorijos ar toje šalyje laikomas prabangiu, taip pat neturėtų būti pagarsėjęs pramogomis. Renkantis viešbutį, svarbu atsižvelgti, ar jis tinkamas verslo susitikimams, kokią turi konferencijų įrangą.

Ar gali MIGA nariai savo finansuojamiems mokymų susitikimams rinktis viešbutį, kuriame siūloma įvairių laisvalaikio praleidimo paslaugų (pvz., golfas, vandens sportas)?

Daugelis verslo viešbučių ir konferencijų centrų teikia įvairių laisvalaikio praleidimo paslaugų. Nors nebūtų tikslinga neįtraukti tokių susitikimo vietų į pasirinkimo sąrašą, tačiau MIGA nariai turėtų taip išdėstyti susitikimo darbotvarkę, kad susitikime dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai neturėtų galimybių didžiąją įprastos darbo dienos dalį naudotis teikiamomis laisvalaikio ar sporto paslaugomis. Be to, kai viešbutis reikalauja papildomai mokėti už naudojimąsi laisvalaikio ir sporto paslaugomis, MIGA nariai sveikatos priežiūros specialistams turi pasiūlyti užsimokėti patiems.

Ar jūrų laivai, golfo klubai yra tinkamos vietos MIGA narių finansuojamiems mokymams?

Jūrų laivai, golfo klubai, prabangūs kurortai ir kitos brangiomis pramogomis pagarsėjusios vietos nėra tinkamos.

Ką konkrečiai reiškia rekomendacijose minimas terminas „tinkamas aprūpinimas“?

Rekomendacijomis siekiama subalansuoti MIGA narių bendravimą su sveikatos priežiūros specialistais, kad jis būtų ir paslaugus, ir profesionalus ir kad sveikatos priežiūros specialistams jokiu būdu nesusidarytų įspūdis, kad MIGA narių apmokamos renginių išlaidos (apgyvendinimas viešbutyje, maitinimas ir pan.) yra priemonė paskatinti sveikatos priežiūros specialistus pirkti, paskirti ar rekomenduoti MIGA narių gaminius. Todėl MIGA nariai, atsižvelgdami į regionų skirtumus, turi įvertinti, kas yra „tinkamas” skirtingose situacijose. Įprastai tai turėtų būti standartas, atitinkantis vietos teisės aktus, taisykles ir profesinės etikos kodeksus. Jei renginio vieta yra viešbutis, atitinkantis „Rekomendacijų” reikalavimus, tinkamas aprūpinimas reiškia, kad MIGA nariai dalyviams apmoka maitinimą ir apgyvendinimą tame pačiame viešbutyje. „Aprūpinimas” apima maitinimą ir apgyvendinimą. Svarbu, kad MIGA nariai skirtų aprūpinimą nuo pramogų, kurių apmokėti nėra leidžiama. Į pramogų sąvoką įeina pobūviai su gyva muzika, pažintinės kelionės, teatras, sporto renginiai ir kiti laisvalaikio praleidimo būdai.

Ar gali sutuoktinis ar kitas asmuo, lydintis sveikatos priežiūros specialistą MIGA narių finansuojamuose mokymuose apie gaminį, dalyvauti kuriuose nors mokymų renginiuose?

Sveikatos priežiūros specialisto sutuoktinis ar kitas jį lydintis asmuo neturėtų būti kviečiamas dalyvauti kokioje nors su MIGA nariais susijusioje veikloje, įskaitant ir bendrus pietus, nepaisant kad sveikatos priežiūros specialistas apmokėjo sutuoktinio išlaidas.

Kas laikytina sveikatos priežiūros specialisto dalyvavimo konferencijoje kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo pagrįstomis išlaidomis?

MIGA nariai, atsižvelgdami į regionų skirtumus, turi įvertinti, kas yra pagrįsta skirtingose situacijose. Tačiau, kaip ir MIGA narių finansuojamuose mokymuose, MIGA narių teikiamas aprūpinimas trečiosios šalies mokomuosiuose renginiuose neturėtų būti tokio lygio, kad taptų pagrindine renginio patrauklumo priežastimi. Todėl paprastai neturėtų būti apgyvendinama aukščiausios kategorijos ar prabangiame viešbutyje, o maitinimas turėtų būti toks, kokio sveikatos priežiūros specialistai tikėtųsi, jei mokėtų už jį savo lėšomis. Maistas su vynu viešbutyje laikomas priimtinu.

Ar derėtų MIGA nariams visiškai apmokėti trečiosios šalies rengiamų konferencijų registracijos įmoką, kai tokia įmoka apima ir maitinimo, ir (arba) socialinės ar kultūrinės veiklos išlaidas?

MIGA nariai neturėtų apmokėti išlaidų, susijusių tik su socialiniais ar kultūriniais konferencijos aspektais. Kuklių susibūrimų, pavyzdžiui, atvykimo kokteilio išlaidas MIGA nariai gali apmokėti. Tačiau kai į registracijos įmoką įeina ir pramogos, MIGA nariai turi reikalauti, kad tokios renginio sudedamosios dalys registravimo įmokoje būtų išskirtos ir nemokėti už jas. Konferencijos pietūs gali būti apmokami, jei tikimasi, kad juose dalyvaus visi renginio dalyviai, ir jei pietūs atitinka „Rekomendacijų” reikalavimus.

Kaip taikomos rekomendacijos, kai MIGA nariai organizuoja ar remia tarptautinį susitikimą su įvairių Europos šalių sveikatos priežiūros specialistais?

Kai MIGA nariai organizuoja ar remia tarptautinius renginius, būtina laikytis taisyklių, kurios galioja ir jame dalyvaujančių sveikatos priežiūros specialistų šalyse, ir šalyje, kurioje vyksta renginys. Kiekvienam sveikatos priežiūros specialistui lieka galioti jo (jos) šalies taisyklės nepriklausomai nuo to, kur vyksta renginys. Jei taisyklės prieštarauja vienos kitoms, MIGA nariams rekomenduojama taikyti griežtesnę taisyklę.

Ar galima sveikatos priežiūros specialistui suteikti avansą čekiu ar banko pavedimu, sumokant konkrečią sumą už būsimas jo kelionės ar apgyvendinimo išlaidas ar jų dalį?

Iš anksto apmokėti sveikatos priežiūros specialisto būsimas išlaidas nepriimtina. Iš anksto galima mokėti tik paslaugos tiekėjui (pardavėjui) ar tarpininko institucijai.

Ar gali MIGA nariai siūlyti padengti sveikatos priežiūros specialisto kelionės ir apgyvendinimo išlaidas už laiką, kuris viršija kongreso ar kitokios mokymo programos, kurioje jis dalyvauja, trukmę?

MIGA narių sveikatos priežiūros specialistams teikiama finansinė parama kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti turėtų būti griežtai susijusi tik su kongreso ar kito mokomojo renginio trukme.

Ar MIGA nariai gali pasirūpinti sveikatos priežiūros specialisto, dalyvaujančio trečiosios šalies kongrese, sutuoktinio (ar kito lydinčiojo asmens) kelione ir apgyvendinimu, jei už tai moka pats sveikatos priežiūros specialistas?

Ne, nepriimtina, kad MIGA nariai rūpintųsi sveikatos priežiūros specialisto sutuoktinio (ar kito lydinčiojo asmens) kelione ir apgyvendinimu, nepriklausomai, kas už tai moka, nebent tas asmuo pats atitinka susitikimo dalyvio statusą.

Ar pagal rekomendacijas MIGA nariams leistina remti sveikatos priežiūros specialisto studijas?

Ne, MIGA nariai negali remti sveikatos priežiūros specialisto studijų.

Pagal kokius kriterijus su sveikatos priežiūros specialistais sudaromos MIGA narių konsultavimo sutartys?

Turėtų būti laikomasi šių kriterijų:

• Pirmiausia turi būti išanalizuotas tokio konsultavimo poreikis MIGA nario verslui;

• Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo kriterijus – jo galimybė patenkinti tą poreikį;

• Rašytinė sutartis, apibrėžianti teiksimas paslaugas, turi būti sudaryta prieš suteikiant paslaugas;

• Atlyginimas už suteiktas paslaugas turi būti pagrįstas ir atitikti realią rinkos vertę;

• MIGA narys sveikatos priežiūros specialisto atliktą darbą patvirtina dokumentais;

• Susitarimas su sveikatos priežiūros specialistu sudaromas neturint ketinimų pasinaudoti juo medicinos gaminių ar paslaugų rekomendavimui, pirkimui, skyrimui, tiekimui ar pardavimui skatinti.

Ar pagal rekomendacijas privaloma, kad sveikatos priežiūros specialistas, MIGA nario pasamdytas konsultantu, gautų raštišką pagrindinės sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje jis (ji) dirba, leidimą teikti MIGA nariui konsultavimo paslaugas?

Pagal rekomendacijas raštiškas leidimas nėra būtinas. Tačiau sveikatos priežiūros specialistai ir verslas privalo skaidriai bendradarbiauti, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais, taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu. Šalyse, kuriose nėra specialių su tuo susijusių nuostatų, MIGA narys turi išlikti skaidrus, iš anksto raštu informuoti sveikatos priežiūros specialisto vadovybę (ar kitą įgaliotą instituciją) apie sudarytą sutartį su jų darbuotoju ir aiškiai nurodyti jos tikslą ir apimtį.

Ar pagal rekomendacijas MIGA nariams leistina sveikatos priežiūros specialistams, pasamdytiems MIGA narių konsultantais, kartu su susitikimais organizuoti pramogas, kitas socialines ar laisvalaikio veiklas?

Ne. Nariai neturėtų sveikatos priežiūros specialistams, įdarbintiems jų konsultantais rengti ar organizuoti pramogų.

Ar dera MIGA nariams apmokėti sveikatos priežiūros specialisto sutuoktinio (ar kito lydinčiojo asmens) maitinimo, kelionės ar kitas aprūpinimo išlaidas MIGA narių finansuojamuose konsultantų susitikimuose?

Ne. Be to, MIGA nariai neturėtų organizuoti šių svečių kelionės ar apgyvendinimo.

Pateikite keletą nedidelės vertės gaminių pavyzdžių, kurie „susiję su sveikatos priežiūros specialistų praktika ar teikia naudos pacientams“.

Verslo reikalams naudojami puodukai, raštinės reikmenys, kalendoriai, užrašų knygutės, kompiuterio priedai ir klinikiniai gaminiai (servetėlės, nagų šepetukai, chirurginės pirštinės ir turniketai) – tai nedidelės vertės (iki 35 LTL) gaminių, kurie būtų tinkamos dovanos sveikatos priežiūros specialistams, pavyzdžiai.

Ar konkursai su prizais – tinkama medicinos prietaisų reklamos forma?

Konkursai gali būti tinkami, jei laimėtas prizas atitinka su dovanomis susijusių rekomendacijų reikalavimus, nacionalinius ir vietos teisės aktus, taisykles bei verslo ir profesinės etikos elgesio kodeksus.

Kas laikoma „grynųjų pinigų ekvivalentu“?

Daiktai, turintys apibrėžtą piniginę vertę, pvz., parduotuvių dovanų čekiai, ar kuponai, suteikiantys nuolaidų ar nemokamų dovanų.

Ar MIGA narys gali įteikti sveikatos priežiūros specialistui nedidelę dovaną svarbiomis gyvenimo progomis (pvz., santuoka, vaiko gimimas, gimtadienis)?

Nederėtų teikti dovanų svarbių gyvenimo įvykių, pvz., santuokos, vaiko gimimo ar gimtadienio, progomis, tačiau šiomis progomis galima teigti skintų gėlių.

Ar gali MIGA nariai teikti dovanas sveikatos priežiūros specialisto komandos darbuotojams, kurie patys nėra sveikatos priežiūros specialistai?

Dovanos, teikiamos sveikatos priežiūros specialisto komandos darbuotojams, visais atžvilgiais turi atitikti rekomendacijų nuostatas.

Ar MIGA nariai gali sveikatos priežiūros specialisto vardu aukoti pelno nesiekiančiai organizacijai?

Ne. Visos MIGA narių paaukotos aukos turi būti jų vardu.

Ar MIGA nariai gali pirkti reklaminį stendą ar kitą vietą reklamai konferencijoje, kurią organizavo labdaros organizacija?

Taip, bet tai būtų kvalifikuojama ne kaip labdaringas aukojimas, o įprasta rinkodara – teisėtas verslo sandoris.

Ar pagal rekomendacijas MIGA nariai gali aukoti pirkdamas kvietimus į lėšų labdaros pietus lėšoms rinkti?

Taip, aukojimas labdarai gali būti ir tokių formų kaip kvietimai į labdaros pietus lėšoms rinkti ar dalyvavimas kituose pramoginiuose renginiuose, pvz., golfo turnyre, skirtame lėšoms rinkti, jei juos rengia labdaros ar kitos atitinkamos organizacijos. Tačiau MIGA nariai savo lėšomis sveikatos priežiūros specialistų neturėtų kviesti dalyvauti tokiuose renginiuose. MIGA nariai gali skirti keletą ar visus jam skirtus bilietus savo darbuotojams, o nepanaudotą dalį grąžinti remiančiajai organizacijai, kad ji juos tinkamai panaudotų.

Ar MIGA nariai privalo raštu informuoti sveikatos priežiūros specialisto darbdavį ar vadovą apie susitikimą, kuriame MIGA nariai apmokėjo maitinimą ar įteikė dovanas, atitinkančias MIGA taisyklėse numatytas rekomendacijas?

Raštu informuoti sveikatos priežiūros specialisto darbdavį (ar kitą jo atstovaujamos įstaigos valdymo instituciją) būtina, kai MIGA nariai sveikatos priežiūros specialistą samdo konsultantu ir kai MIGA nariai finansiškai prisideda prie jo mokymų medicinos srityje. Nėra būtina pranešinėti apie maitinimą mokymo ar verslo susitikimuose arba apie kuklias dovanas, susijusias su sveikatos priežiūros specialisto darbu.


Į viršų