EK pažeidimai

Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos (MIGA) etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka

1. ĮŽANGA

1.1. Šios Lietuvos medicininės įrangos gamintojų asociacijos (toliau – MIGA) etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarkos tikslas yra nustatyti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą tarp MIGA narių ir kompanijų, vykdančių medicininės įrangos ir priemonių rinkodarą ir pardavimą Lietuvoje. Į MIGA etikos kodeksą, įeina ir dokumentas „D.U.K.: MIGA narių bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais taisyklės“, kurios pažeidimų nagrinėjimą taip pat nustato ši tvarka (toliau kartu – Procedūra). Šia Procedūra siekiama, kad visos ginčų nagrinėjimo šalys jų sprendimą laikytų patikimu, teisingu ir skaidriu.

1.2. Procedūra yra patvirtinta 2013 m. balandžio 18 d. vykusiame MIGA valdybos posėdyje.

2. ORGANIZACINIAI ASPEKTAI

2.1 Etikos kodekso pažeidimus nagrinėja Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komitetas (toliau – Komitetas), sudarytas iš 3 (trijų) MIGA narių, iš kurių ne daugiau nei vienas gali, tačiau neprivalo būti asocijuotasis narys. Komiteto pirmininku gali, bet neprivalo būti MIGA valdybos pirmininkas. Etikos pažeidimų nagrinėjimo metu Komitetas gali kviesti nepriklausomus ekspertus, kurie turėtų patariamąjį balsą. Komiteto sudėtis turi užtikrinti sprendimų nepriklausomumą, skaidrumą, ekspertizę bei kompetenciją nagrinėjamoje srityje.

2.2 Komitetą renka MIGA valdyba 3 (trejų) metų laikotarpiui (kadencijai).

2.3 Komitetas iš savo narių renka Komiteto pirmininką.

3. ETIKOS KODEKSŲ GALIOJIMAS

3.1 Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais, taip pat ir jų rėmimas, Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų, turi būti vykdomas taip, kad nebūtų pažeisti įstatymai ir būtų laikomasi MIGA etikos kodekso bei dokumento „D.U.K.: MIGA narių bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais taisyklės“ (toliau – Dokumentas) nuostatų:

3.1.1 Jei rėmimas ar bendradarbiavimas vykdomas, finansuojamas ar organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jį vykdo kompanija (ar jos paskirti fiziniai/juridiniai asmenys), kuri yra MIGA narė ar kompanija, vykdanti medicininės įrangos ir priemonių rinkodarą ir pardavimą Lietuvoje, turi būti laikomasi MIGA etikos kodekso ir Dokumento.

3.1.2 Jei rėmimas ar bendradarbiavimas vykdomas, finansuojamas ar organizuojamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jį vykdo kompanija (ar jos paskirti fiziniai/juridiniai asmenys), kuri yra MIGA narė ar kompanija, vykdanti medicininės įrangos ir priemonių rinkodarą ir pardavimą Lietuvoje (toliau kartu – „Bendrovės“), yra taikomi MIGA, EUCOMED bei tos šalies etikos kodeksai bei Dokumentas.

3.2 Jei etikos kodeksų reikalavimai nesutampa,– visada laikomasi tokio etikos kodekso nuostatų, kurios griežčiau reglamentuoja tokius santykius.

4. KOMITETAS

4.1 Komiteto užduotys:

4.1.1 Viešai pateikti informaciją Bendrovėms apie numatomus nagrinėti pažeidimus;

4.1.2 Nagrinėti Bendrovių padarytus etikos kodekso pažeidimus;

4.1.3 Skelbti sprendimus ir priimtas sankcijas bei kontroliuoti jų vykdymą.

5. PROCEDŪROS PRINCIPAI

5.1 Gauti skundai ar pažeidimai dėl MIGA ar kitų Procedūroje paminėtų etikos kodeksų bei Dokumento pažeidimo nagrinėjami šia tvarka:

5.1.1 Komitetas nustato skundo pateikėjo tapatybę, t.y. anoniminiai skundai nebus nagrinėjami;

5.1.2 Komitetas registruoja skundą ir pateikėjui raštu patvirtina, kad skundas gautas;

5.1.3 Komitetas užtikrina, kad skundai, pateikti gamintojų ir ne gamintojų atstovų, bus nagrinėjami vadovaujantis tais pačiais principais, neatsižvelgiant į tai, kas pateiks skundą;

5.1.4 Komitetas užtikrina skundų nagrinėjimo procedūros objektyvumą ir išklauso visas ginčo šalis;

5.1.5 Komitetas priima raštiškus sprendimus ir viešai praneša apie paskirtas sankcijas ar procedūros nutraukimą dėl pažeidimo nebuvimo;

5.1.6 Komitetas nutraukia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei LR atsakingos institucijos tuo metu pradės vykdyti tyrimą tuo pačiu klausimu.

5.2 MIGA etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo etapai:

5.2.1 Komitetas įregistruoja gautą raštišką skundą, o esant žinių apie pažeidimą – pats inicijuoja pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;

5.2.2 Laikantis principo, kad geriausia visus ginčus spręsti draugiškai, Komitetas bando tarpininkauti, padedant šalims susitaikyti (jeigu tai įmanoma, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį):

5.2.2.1 Per įmanomai trumpiausią laiką po skundo gavimo, Komitetas tarpininkauja, jei reikia, įtraukdamas trečiąsias šalis ar mediatorių, kad būtų priimtas draugiškas susitarimas;

5.2.2.2 Rimtų/pakartotinių pažeidimų atvejais Komitetas gali nuspręsti iš karto nagrinėti Etikos kodekso ar Dokumento pažeidimą.

5.2.3 Jei draugiškas susitarimas nepasiekiamas ar pagal pažeidimo pobūdį jis yra neįmanomas, Komitetas netrukus pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir užtikrina, kad galutinis sprendimas bei sankcijos (jei tokios bus taikomos) būtų priimti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) darbo dienų nuo pažeidimo ar skundo registravimo.

5.2.4 Komitetas pažeidimus nagrinėja, jei posėdyje dalyvauja visi nariai. Posėdis vyksta pranešus pažeidėjui apie posėdžio laiką ir vietą, pakviečiant jį į posėdį. Į posėdį taip pat gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant pažeidimą, taip pat liudytojai. Pažeidėjo, šių asmenų ir liudytojų neatvykimas į posėdį nėra kliūtis nagrinėti pažeidimą. Komiteto sprendimai posėdyje priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Pirmininko balsas. Posėdžio metu Komitetas priima rašytinius sprendimus, kurie surašomi kaip atskiras dokumentas. Sprendimą pasirašo visi dėl jo balsavę Komiteto nariai.

5.2.5 Komitetas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, registruotu paštu praneša suinteresuotoms šalims apie priimtus sprendimus.

6. SANKCIJOS

6.1 Komiteto priimamos sankcijos turi būti proporcingos pažeidimui, atsižvelgiant į pažeidėjo kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį ir jo padarymo aplinkybes, pažeidimo padarinius atgrasančios nuo Kodekso pažeidimų, ir prognozuojamos, todėl jos viešai skelbiamos. Komitetas gali taikyti tokias sankcijas:

6.1.1 Raštišką nutarimą, kurio kopija siunčiama pažeidusiojo etiką vadovybei, akcininkams ar motininėms kompanijoms;

6.1.2 Raštišką nutarimą, kurio kopija siunčiama EUCOMED;

6.1.3 Raštišką nutarimą, kurio kopija su papildomu informaciniu laišku siunčiami atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms;

6.1.4 Reikalavimą, kad pažeidimą padaręs asmuo imtųsi veiksmų ištaisyti pažeidimus (gali būti nurodyti konkretūs veiksmai su jų įvykdymo terminais);

6.1.5 Reikalavimą atlikti trečiųjų šalių vykdomą inspekciją ar auditą (pažeidusiojo MIGA etikos kodekso ar Dokumento reikalavimus sąskaita);

6.1.6 Reikalavimą susigrąžinti dovanotus/atiduotus daiktus, susijusius su reklama/rėmimu, ar išsiųsti informacinį pranešimą klientams apie nuo šiol pasikeitusią praktiką šioje srityje;

6.1.7 Reikalavimą viešai (respublikinėje spaudoje) išplatinti pasiaiškinimą;

6.1.8 Reikalavimą nebenaudoti logotipų ar kitų skiriamųjų etinio verslo ženklų;

6.1.9 Viešą Komiteto sprendimų ir sankcijų paskelbimą respublikinėje spaudoje;

6.1.10 Nutraukti ar sustabdyti narystę MIGA (taikoma tik MIGA nariui, su tiksliomis sugrąžinimo sąlygomis).

6.2 Visi Komiteto sprendimai skelbiami MIGA internetiniame puslapyje.

 

Į viršų